Mã tin: 1278590
Báo cáo

Thanh Lý Nhanh Các Dòng Xe Chất Lượng Nhập Khẩu Không Thuế Hải Quan.

Chủ nhật, 09/04/2023, 12:17
Giá: 32 triệu
Địa chỉ: la bảo quảng trị

Mô tả chi tiết:

🔰𝐗𝐄 𝐌𝐀́𝐘 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐇𝐀̃𝐍𝐆🔰 "𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏:"👉𝒙𝒆 𝒎𝒂́𝒚 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝟐 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊
 📩𝐂𝐨́ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐨̛̀📩𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐨̛̀📩𝐆𝐢𝐚́ 𝐑𝐞̉📩𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 💯%
💥 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐌𝐚̃𝐢 𝐁𝐚̉𝐧 𝐆𝐢𝐚́ 𝐗𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐇𝐚̀𝐧𝐠✔️
★ 𝐒𝐇 𝐌𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟐𝟓 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟓 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐇 𝟏𝟐𝟓𝐢 𝐕𝐍 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟖 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐇 𝟏𝟓𝟎𝐢 𝐕𝐍 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟑𝟐 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐇 𝟑𝟎𝟎𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐘́ 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟓𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐇 𝟑𝟓𝟎𝐢 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟓𝟓 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐇 𝟏𝟓𝟎𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐘́ 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟒𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐗𝐈𝐏𝐎 𝟏𝟏𝟎 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟗 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐘𝐀𝐙 𝟏𝟐𝟓 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟑𝟗 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐑𝟏𝟓 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟒𝟓 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐙𝟏𝟐𝟓 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟖 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐅𝐙𝟏𝟓𝟎𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟓 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐂𝐁𝟏𝟗𝟎𝐑 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟕 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐑𝐚𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟏𝟓 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐨𝐧𝐢𝐜 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟏𝟕 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐋𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟏𝟗 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐀𝐫𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐗 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟗 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐢𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟏𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟓𝟎-𝟏𝟓𝟓 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐚 𝟗𝟒𝟔 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟑𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐂𝐮𝐛 𝐂𝟏𝟐𝟓 💯 : 𝟑𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
★ 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐌𝐨̛́𝐢 💯 : 𝟐𝟎 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
❌𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑳𝒐̛̣𝒊 𝑲𝒉𝒊 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑿𝒆 𝑻𝒂̣𝒊 𝑪𝒖̛̉𝒂 𝑯𝒂̀𝒏𝒈✅
1️⃣𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐱𝐞 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 
2️⃣𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐯𝐞𝐭, 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐨̂́, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉, 𝐝𝐚̂̀𝐲 𝐝𝐮̉ 
3️⃣𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐞̣̂, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨.
4️⃣𝑲𝒉𝒊 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑿𝒆 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝑽𝒖𝒊 𝑳𝒐̀𝒏𝒈 𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 𝑻𝒊𝒏 
📞☎️𝒁𝒂𝒍𝒐: (𝟎𝟖𝟗𝟔.𝟖𝟖𝟏.𝟔𝟎𝟖) 𝑻𝒖̛ 𝑽𝒂̂́𝒏 ✅

0972236715
Người đăng: xemaynhapkhau1179
Người liên hệ: xemaynhapkhau1179

Banner quảng cáo bat dong san

Quý vị đang xem nội dung tin rao "Thanh Lý Nhanh Các Dòng Xe Chất Lượng Nhập Khẩu Không Thuế Hải Quan." - Mã tin 1278590. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Raovat321.com luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Raovat321.com không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy bấm nút Báo vi phạm để thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Raovat321.com hoặc gọi Hotline 093.896.1085 (Zalo) để được hỗ trợ nhanh nhất.