Mã tin: 1147733
Báo cáo

Thanh lý xe máy nhập khẩu giá rẻ hạt dẻ cho ae chơi uy tín chất lượng là danh dự

Thứ hai, 25/07/2022, 06:11
Giá: 23 triệu
Địa chỉ: TÂY NINH

Mô tả chi tiết:

[] 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐔̣𝐂 𝐕𝐄̂̀ 𝐗𝐄 𝐌𝐀́𝐘 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐇𝐀̉𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 Đ𝐀̂𝐘:

𝐗𝐄 𝐍𝐀̀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐗𝐄 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐓𝐑𝐎̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐇𝐀̉𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐍𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ 𝐇𝐎̛𝐍 𝐒𝐎 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 𝐌𝐔𝐀 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐔𝐘 𝐐𝐔𝐀 𝐒Đ𝐓: 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟔𝟔𝟖𝟔𝟒𝟕 𝐇𝐎𝐀̣̆𝐂 𝐙𝐀𝐋𝐎 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟔𝟔𝟖𝟔𝟒𝟕 (𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲)

𝐗𝐄 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐑𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐇𝐀̃𝐍𝐆 Đ𝐀̉𝐌 𝐁𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍

𝐗𝐄 𝐍𝐀̀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐗𝐄 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐍𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈𝐀̂́𝐘 𝐓𝐎̛̀, 𝐊𝐇𝐈 𝐌𝐔𝐀 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐁𝐄̂𝐍 𝐄𝐌 𝐋𝐀̀𝐌 𝐆𝐈𝐀̂́𝐘 𝐓𝐎̛̀ 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 Đ𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̉𝐌 𝐁𝐀̉𝐎 𝐍𝐇𝐀 !

𝐆𝐈𝐀́ 𝐗𝐄 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐎́ 𝐎̛̉ 𝐁𝐄̂𝐍 𝐄𝐌 𝐌𝐀̀ 𝐓𝐇𝐎̂𝐈 𝐒Đ𝐓/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟔𝟔𝟖𝟔𝟒𝟕 (𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐇𝐔𝐘)

𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍

___________________________________________________

𝐒𝐇 𝐌𝐎𝐃𝐄: 𝟐𝟒 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐒𝐇 𝟏𝟐𝟓𝐈: 𝟐𝟒 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐒𝐇𝟏𝟓𝟎𝐈: 𝟐𝟗 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐒𝐇𝟑𝟎𝟎𝐈: 𝟒𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐗𝐈𝐏𝐎 𝐒𝐔𝐙𝐔𝐊𝐈: 𝟐𝟐 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐒𝐀𝐓𝐑𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟎𝟎-𝟐𝟎𝟎𝟔: 𝟐𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐘𝐀𝐙 𝐘𝐀𝐇𝐀𝐌𝐀: 𝟐𝟖 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟑𝟓 𝟐𝟎𝟏𝟎: 𝟏𝟓 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟑𝟓 𝟐𝟎𝟏𝟒: 𝟏𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟓𝟎 𝟐𝟎𝟐𝟎: 𝟏𝟗 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟓𝟓 𝟐𝟎𝟐𝟏: 𝟐𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑: 𝟐𝟏 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍: 𝟏𝟑 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐒𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐑𝐀𝐈𝐃𝐄𝐑 : 𝟏𝟗 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐀𝐈𝐑𝐁𝐋𝐀𝐃𝐄 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨̛̀𝐢: 𝟏𝟖 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐕𝐀𝐑𝐈𝐎: 𝟏𝟕 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔

𝐂𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛̃𝐚...

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝐠𝐢𝐚́ 𝐱𝐞 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂𝐢, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐚𝐞 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐞́

____________________________________________________

𝐀𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐍𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐓𝐢𝐧 - 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧

𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟕𝟔𝟑.𝟔𝟔𝟖.𝟔𝟒𝟕 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨̉𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐞 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 đ𝐢 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐒Đ𝐓/𝐙𝐀𝐋𝐎: ( 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟔𝟔𝟖𝟔𝟒𝟕 )𝐀 𝐇𝐮𝐲

𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: 𝐊𝐡𝐢 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐗𝐞 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐮𝐢 𝐋𝐨̀𝐧𝐠 𝐆𝐨̣𝐢 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 Đ𝐞̂́𝐧 𝐒Đ𝐓 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟔𝟔𝟖𝟔𝟒𝟕 !!

𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐕𝐚̀𝐨 (𝐙𝐚𝐥𝐨)

----- Đ𝐚̣̆𝐭 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐢 (𝐙𝐚𝐥𝐨) -----

𝐊𝐞̀𝐦 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐃𝐚̂𝐧 𝟐 𝐌𝐚̣̆𝐭 (𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 + 𝐒𝐚𝐮) + 𝐓𝐞̂𝐧 + Đ𝐢̣𝐚 𝐂𝐡𝐢̉ + 𝐒Đ𝐓 + 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐗𝐞 + 𝐌𝐚̀𝐮 𝐗𝐞

0763668647
Người đăng: QUỐC HUY
Người liên hệ: QUỐC HUY

Banner quảng cáo bat dong san

Quý vị đang xem nội dung tin rao "Thanh lý xe máy nhập khẩu giá rẻ hạt dẻ cho ae chơi uy tín chất lượng là danh dự" - Mã tin 1147733. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Raovat321.com luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Raovat321.com không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy bấm nút Báo vi phạm để thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Raovat321.com hoặc gọi Hotline 093.896.1085 (Zalo) để được hỗ trợ nhanh nhất.